Sliding window series
Condition:Sliding window series[Delete]

to the end ~

XXX市XXX县XXX路XXX号
020-000000;020-000000
XXX市XXX县XXX路XXX号
xxx@.co.m